Privacy Clausule

Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit?

De gegevens komen in het bezit van Esthetiek Camille door een online contactformulier in te vullen en daarvoor tevens de toestemming te geven. Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden deze verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

Enkel het personeel van Esthetiek Camille heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens

 

Esthetiek Camille behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang (direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan Esthetiek Camille bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. Esthetiek Camille kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door Esthetiek Camille aangeboden diensten. Uw persoonlijke informatie blijft echter steeds vertrouwelijk en zal niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. 

E-mailadressen worden ook gebruikt, na het geven van uw toestemming via een opt-in/aanvinken bij inschrijving, om u op de hoogte te brengen van nieuws, tips en weetjes of promoties, dit via nieuwsbrieven. Ook kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief, via een uitschrijven-optie onderaan de nieuwsbrieven.

Verder worden contactgegevens gebruikt voor facturatie doeleinden, om de boekhouding wettelijke in orde te brengen en om u te kunnen contacteren of informeren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Esthetiek Camille verwerkt enkel de contactgegevens (zoals: voornaam, naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer) die nodig zijn om u te contacteren of informeren.

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om alle gegevens te verwijderen (u heeft het recht om vergeten te worden), dit bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn bij Esthetiek Camille en de samenwerking wenst stop te zetten.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden?

U heeft het recht op toegang van uw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan uw gegevens indien deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan Esthetiek Camille.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblijk inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kan u dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons e-mailadres met duidelijke vermelding van naam en e-mailadres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat de gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.

 

© 2023 by Camille

  • s-facebook